University of Michigan 33 v University of Wisconsin - Madison 22       Penn State University - DuBois 31 v University of Akron 30       Penn State - Fayette 10 v University of Akron 30       University of Toledo 39 v Texas A&M University 18       Pennsylvania State University 33 v Penn State University - DuBois 12       Pennsylvania State University 45 v University of Akron 18       Pennsylvania State University 42 v Penn State - Fayette 9       Pennsylvania State University 42 v Penn State - New Kensington 17       Widener University 9 v Temple University 47       Lehigh University 6 v Temple University 53       

NCWA Video Library

2007 NCWA Nationa Finals

125lb Finals 133lb Finals 141lb Finals 149lb Finals
157lb Finals 165lb Finals 174lb Finals 184lb Finals
197lb Finals 235lb Finals 285lb Finals National Highlights Photo Highlights