California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

Texas State University Results

None Reported

Texas State University 10 v University of Texas at Arlington 40 10/14/14
Texas State University 10 v University of Texas at Arlington 40 11/14/14
Texas A&M University 18 v Texas State University 12 02/02/13
University of Texas at Austin 36 v Texas State University 12 10/28/12
Texas State University 21 v University of Texas - San Antonio 21 1/22/11
University of Texas at Austin 45 v Texas State University 6 1/22/11
Texas State University 35 v Texas A&M University 24 11/06/10
Texas A&M University 31 v Texas State University 9 1/30/10
Texas A&M University 34 v Texas State University 12 12/05/09
University of Texas at Austin 42 v Texas State University 12 12/05/09
Texas State University 12 v Louisiana State University 32 1/24/09
Sul Ross State University 24 v University of Texas at Dallas 18 12/6/08
University of Texas at Austin 36 v Sul Ross State University 11 12/6/08
University of Texas at Austin 30 v University of Texas at Dallas 6 12/6/08
Texas State University 48 v University of Texas at Dallas 18 12/6/08
Texas State University 60 v Sul Ross State University 0 12/6/08
Texas State University 36 v University of Texas at Austin 22 12/6/08
Texas State 25 v UT - Arlington 6 12/2/07