Pennsylvania State University 33 v Penn State University - DuBois 12       Pennsylvania State University 45 v University of Akron 18       Pennsylvania State University 42 v Penn State - Fayette 9       Pennsylvania State University 42 v Penn State - New Kensington 17       Widener University 9 v Temple University 47       Lehigh University 6 v Temple University 53       Towson State University 9 v The Apprentice School 39       Towson State University 34 v University of Maryland / Baltimore County 27       Towson State University 3 v Rowan University 41       University of South Florida 27 v University of Connecticut 15       

Brigham Young University Results

Brigham Young University 41 v Dixie State University 6 11/15/14
Brigham Young University 43 v Glendale Community College 9 1/16/15
Brigham Young University 54 v University of Arizona 12 1/9/15
Western Wyoming 52 v Brigham Young University 0 11/22/14
Brigham Young University 41 v Dixie State College 6 11/15/14
Brigham Young University 33 v Dixie State College 19 02/21/14
Brigham Young University 43 v Weber State University 6 2/22/14
Brigham Young University 33 v Dixie State College 22 2/21/14
Brigham Young University 60 v University of Utah 0 2/21/14
University of Utah 48 v Brigham Young University 9 2/8/13
University of Utah 10 v Brigham Young University 51 2/8/13
University of Utah 9 v Brigham Young University 48 2/8/2014
University of Utah 10 v Brigham Young University 45 2/8/2014