University of Michigan 30 v University of Pittsburgh 28       University of Notre Dame 13 v University of Michigan 42       Penn State - New Kensington 21 v University of Akron 36       University of Michigan 33 v University of Wisconsin - Madison 22       Penn State University - DuBois 31 v University of Akron 30       Penn State - Fayette 10 v University of Akron 30       University of Toledo 39 v Texas A&M University 18       Pennsylvania State University 33 v Penn State University - DuBois 12       Pennsylvania State University 45 v University of Akron 18       Pennsylvania State University 42 v Penn State - Fayette 9       

Yale University Results

Yale University 36 v Farmingdale State College 18 11/15/14
SUNY / Stony Brook 20 v Yale University 27 11/15/14
SUNY / Stony Brook 20 v Yale University 27 11/15/14
Farmingdale State College 18 v Yale University 36 11/15/14
Yale University 22 v University of Rhode Island 4 2/22/14
Yale University 22 v University of Rhode Island 4 02/22/2014
Yale University 21 v University of New Haven 0 02/22/2014
Yale University 24 v University of Connecticut 18 02/22/2014
Yale University 19 v Northeastern University 21 11/17/13
Yale University 22 v University of Connecticut 30 11/17/13
Yale University 22 v University of Connecticut 30 11/17/13
Yale University 19 v Northeastern University 21 11/17/13
Yale University 6 v University of Connecticut 18 02/23/13
Yale University 0 v University of Connecticut 0 2/23/13
University of New Haven 0 v Yale University 0 2/23/13
University of New Haven 15 v Yale University 12 2/23/2013
Bergen Community College 57 v Yale University 0 2/01/13
Yale University 16 v University of Connecticut 34 2/20/10
University of New Haven 19 v Yale University 13 2/20/10
University of New Haven 34 v Yale University 10 2/19/09