University of Michigan 30 v University of Pittsburgh 28       University of Notre Dame 13 v University of Michigan 42       Penn State - New Kensington 21 v University of Akron 36       University of Michigan 33 v University of Wisconsin - Madison 22       Penn State University - DuBois 31 v University of Akron 30       Penn State - Fayette 10 v University of Akron 30       University of Toledo 39 v Texas A&M University 18       Pennsylvania State University 33 v Penn State University - DuBois 12       Pennsylvania State University 45 v University of Akron 18       Pennsylvania State University 42 v Penn State - Fayette 9       

Penn State - New Kensington Results

None Reported

Penn State - New Kensington 21 v University of Akron 36 01/24/15
Pennsylvania State University 42 v Penn State - New Kensington 17 1/24/15
Penn State - New Kensington 24 v Penn State - Fayette 4 01/13/15
Penn State - New Kensington 12 v Penn State - Fayette 30 01/10/15
University of Maryland / Baltimore County 48 v Penn State - New Kensington 18 01/10/15
Penn State - Mont Alto 39 v Penn State - New Kensington 9 01/10/15
Penn State - New Kensington 6 v Penn State - Mont Alto 48 1/15/14
Penn State - New Kensington 12 v Penn State - Greater Allegheny 30 02/04/13
Penn State - New Kensington 12 v Pennsylvania College of Technology 48 2/4/13
Penn State - Fayette 18 v Penn State - New Kensington 27 01/29/2013
Penn State - New Kensington 33 v Penn State - Mont Alto 9 01/29/2013
Penn State - Beaver 8 v Penn State - New Kensington 24 1/12/13
Penn State - New Kensington 6 v Penn State University - DuBois 42 1/12/13
Penn State - New Kensington 15 v Penn State - Beaver 18 01/19/12
Penn State - New Kensington 36 v University of Delaware 24 12/11/10
Penn State - New Kensington 6 v Lake Erie College 45 1/29/11
Penn State - New Kensington 12 v West Virginia Tech 21 1/29/11
Penn State - New Kensington 10 v Penn State University - DuBois 34 1/20/11
Penn State - New Kensington 36 v Deleware 24 12/11/10
University of Maryland / Baltimore County 44 v Penn State - New Kensington 9 12/11/10
West Chester University 42 v Penn State - New Kensington 19 12/11/10
West Chester University 42 v Penn State - New Kensington 19 12/11/10
The Apprentice School 55 v Penn State - New Kensington 6 12/11/10
Penn State University - DuBois 32 v Penn State - New Kensington 15 11/20/10
Penn State University - DuBois 15 v Ohio Valley University 27 11/20/2010
Penn State - New Kensington 12 v Ohio Valley University 30 11/20/2010
Penn State - New Kensington 31 v Penn State University - DuBois 15 11/20/10