University of Miami 27 v Florida Gulf Coast University 6       Florida A&M University 18 v University of Miami 27       The Apprentice School 28 v East Carolina University 22       California State University - Fresno 41 v California State University - San Marcos 18       The Apprentice School 27 v James Madison University 18       The Apprentice School 44 v College of William & Mary 0       The Apprentice School 39 v Longwood University 12       The Apprentice School 27 v Penn State - Mont Alto 24       California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       

University of South Carolina Results

University of South Carolina 12 v University of Connecticut 21 01/25/14
Mercer University 54 v University of South Carolina 6 1/24/14
Grand Valley State University 58 v University of South Carolina 6 1/24/14
University of North Florida 21 v University of South Carolina 24 1/19/13
University of South Carolina 15 v University of Cincinnati 33 1/19/13
University of South Carolina 15 v University of Cincinnati 33 01/19/13
University of South Florida 21 v University of South Carolina 17 01/19/13
University of Central Florida 54 v University of South Carolina 4 01/18/13
East Tennessee State University 42 v University of South Carolina 21 01/18/13
NAIA All-Americans 23 v NCWA All-Americans 15 1/15/11