University of Rhode Island Coaching Staff

Name:Matthew Cohen
School:University of Rhode Island
Years Coaching:6
Achievements:

Coaching Experience:Name:Tim MaCconaghy
School:University of Rhode Island
Years Coaching:1
Coaching Experience:3